HƯỚNG DẪN THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

Khái quát về Công ty Cổ phần (CTCP)

   Công ty cổ phần là công ty được thành lập do ba tổ chức, cá nhân trở lên cùng nhau góp vốn. Có tư cách pháp nhân và các thành viên góp vốn sẽ chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn góp của mình.Trong CTCP, vốn điều lệ sẽ được chia nhỏ thành các phần bằng nhau gọi là cổ phần, các cá nhân hoặc tổ chức sở hữu cổ phần sẽ được gọi là cổ đông.

   CTCP được phát hành cổ phiếu. Cổ đông có thể được chuyển nhượng 1 phần hoặc toàn bộ cổ phần của mình cho cổ đông khác trong công ty hoặc ngoài công ty, hoặc có thể yêu cầu công ty mua lại toàn bộ cổ phần của mình nếu được các cổ đông còn lại chấp nhận.