Các rủi ro pháp lý của doanh nghiệp có thể đến từ các đối tác tài chính, khách hàng, nhà quản lý, nhân viên, chính quyền và cộng đồng. GLaw  có thể cung cấp cho khách hàng những tư vấn toàn diện về quản trị doanh nghiệp cũng như việc tuân thủ pháp luật mà qua đó giảm bớt hoặc phòng tránh được những rủi ro về trách nhiệm dân sự, hình sự, phạt hành chính hoặc các rủi ro khác có khả năng ảnh hưởng bất lợi tới doanh nghiệp, bảo đảm danh tiếng, hình ảnh của tổ chức và cá nhân.  Đặc biệt các vấn đề pháp lý liên quan đến tư vấn các giải pháp cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong quan hệ lao động, thuế, thỏa thuận thương mại, các thủ tục thành lập doanh nghiệp, giấy phép lao động…